محل تبلیغات شما

علوم تربیتیآموزش و بهسازی منابع انسانی هر سازمانی به افراد آموزش دیده و متخصص که یکی از عوامل موثر در توسعه ی اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی است نیاز دارد تا ماموریت خود را به انجام برساند. اگر توانایی کارکنان موجود سازمان پاسخ گوی این نیاز باشد آموزش ضرورت چندانی ندارد اما اگر کارکنان این توانایی های لازم را نداشته باشند سازمان دچار مشکلات مالی و اداری و. می شود. از آن جا که تکنولوژی به سرعت رشد میکند کارکنان متخصص و ماهر هم در زمان کوتاهی پس از استخدام نیازمند دریافت
اهمیت استفاده از تکنولوژی آموزشی در تدریس تعریف تکنولوژی آموزشی تکنولوژی از دو لغت تکنیک , لوژی تشکیل شده است که اولی به معنای هنر و دومی به معنای علم و دانش است. و اصول و راهبرد هایی است که برای حل مسائل آموزشی در سطح کاربردی به کار می رود. عوامل انتخاب تکنولوژی 1- هدف های آموزش 2-فنون تدریس 3-شرایط علمی 4-ویژگی دانش آموزان تکنولوژی آموزشی و رسانه های مورد استفاده در این دوره با گذشته متفاوت است.

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

مباحث ریاضی